Ricavi e Utile Cargojet Inc

Dati in milioni di CAD

Bilancio annuale Cargojet Inc

AnnoRicaviUtile
2021757,80167,40
2020668,50-87,80
2019486,6011,60
2018454,9020,20
2017382,9023,70

Trimestrali Cargojet Inc

TrimestreRicaviUtile
1Q2020123,00-1,80
2Q2020196,10-45,10
3Q2020162,30-20,40
4Q2020187,10-20,50
1Q2021160,3089,40
2Q2021172,10-11,10
3Q2021189,50-12,90
4Q2021235,90102,00
1Q20220,000,00
2Q2022246,60160,90

Prossimo rilascio degli utili lunedì 31 Ottobre 2022.