Ricavi e Utile Daqo New Energy Corp

Dati in milioni di USD

Bilancio annuale Daqo New Energy Corp

AnnoRicaviUtile
20211.678,79748,92
2020675,60129,20
2019349,9929,52
2018301,6038,13
2017323,2092,84
2016196,2243,49

Trimestrali Daqo New Energy Corp

TrimestreRicaviUtile
4Q2019118,9220,09
1Q2020168,8333,23
2Q2020133,522,38
3Q2020125,5320,76
4Q2020247,7272,83
1Q2021256,1083,22
2Q2021441,37232,10
3Q2021585,78292,33
4Q2021395,55141,28
1Q20221.280,32535,84
2Q20221.244,09627,82
3Q20221.219,69323,41