Ricavi e Utile EEMS Italia SpA

Dati in milioni di EUR

Bilancio annuale EEMS Italia SpA

AnnoRicaviUtile
20160,285,71
20170,00-0,96
20180,00-0,13
20190,00-0,92
20200,00-0,76

Trimestrali EEMS Italia SpA

TrimestreRicaviUtile
3Q20190,00-0,37
4Q20190,00-0,37
1Q20200,00-0,19
2Q20200,00-0,19
3Q20200,00-0,19
4Q20200,00-0,19

Prossimo rilascio degli utili venerdì 30 Aprile 2021.