Ricavi e Utile Expert System SpA

Dati in milioni di EUR

Bilancio annuale Expert System SpA

AnnoRicaviUtile
202035,06-5,42
201937,94-0,98
201833,91-3,78
201731,96-8,34
201629,54-8,13

Trimestrali Expert System SpA

TrimestreRicaviUtile
3Q201911,641,52
4Q201911,641,52
1Q20206,37-1,53
2Q20206,37-1,53
3Q202011,16-1,19
4Q202011,16-1,19