Ricavi e Utile Hyatt Hotels Corp

Dati in milioni di USD

Bilancio annuale Hyatt Hotels Corp

AnnoRicaviUtile
20172.700,00389,00
20182.498,00769,00
20192.559,00766,00
2020780,00-703,00

Trimestrali Hyatt Hotels Corp

TrimestreRicaviUtile
1Q2020460,00-103,00
2Q202035,00-236,00
3Q2020132,00-161,00
4Q2020153,00-203,00
1Q2021178,00-304,00
2Q2021297,00-9,00
3Q2021395,00120,00

Prossimo rilascio degli utili martedì 15 Febbraio 2022.