Ricavi e Utile Seri Industrial SpA

Dati in milioni di EUR

Bilancio annuale Seri Industrial SpA

AnnoRicaviUtile
20161,03-10,12
201766,54-0,80
2018121,485,33
2019148,691,54
2020130,06-4,08

Trimestrali Seri Industrial SpA

TrimestreRicaviUtile
3Q20190,000,00
4Q20190,000,00
1Q202028,24-3,71
2Q202028,24-3,71
3Q202036,791,67
4Q202036,791,67