Ricavi e Utile UBS Group AG

Dati in milioni di USD

Bilancio annuale UBS Group AG

AnnoRicaviUtile
202135.502,007.457,00
202032.386,006.557,00
201928.927,004.304,00
201830.503,004.516,00
201729.591,00969,00

Trimestrali UBS Group AG

TrimestreRicaviUtile
1Q20207.923,001.595,00
2Q20207.408,001.233,00
3Q20208.937,002.093,00
4Q20208.118,001.636,00
1Q20218.703,001.824,00
2Q20218.979,002.006,00
3Q20219.128,002.279,00
4Q20218.692,001.348,00
1Q20229.318,002.136,00
2Q20228.956,002.108,00

Prossimo rilascio degli utili martedì 25 Ottobre 2022.