Ricavi e Utile GITI Tire Corp

Dati in milioni di CNY

Bilancio annuale GITI Tire Corp

AnnoRicaviUtile
20213.341,8836,14
20202.803,0559,64
20193.070,1286,87
20183.369,3688,84
20173.457,7661,11
20163.023,59151,16

Trimestrali GITI Tire Corp

TrimestreRicaviUtile
4Q2019774,9611,56
1Q2020503,0411,47
2Q2020620,9711,88
3Q2020846,6825,07
4Q2020832,3611,22
1Q2021782,4813,50
2Q2021792,755,28
3Q2021848,0112,20
4Q2021918,655,16
1Q2022891,124,02
2Q2022794,447,27

Prossimo rilascio degli utili venerdì 29 Aprile 2022.