Ricavi e Utile Huaneng Power International Inc

Dati in milioni di CNY

Bilancio annuale Huaneng Power International Inc

AnnoRicaviUtile
2021204.605,08-10.264,37
2020169.439,194.564,99
2019173.583,131.565,96
2018169.861,161.438,88
2017152.970,201.742,48
2016138.150,3010.382,41

Trimestrali Huaneng Power International Inc

TrimestreRicaviUtile
4Q201946.252,32-3.702,61
1Q202040.351,322.060,25
2Q202038.770,383.672,67
3Q202042.701,703.400,54
4Q202047.615,79-4.568,47
1Q202149.909,193.126,67
2Q202145.206,401.155,46
3Q202149.889,87-3.499,25
4Q202159.599,63-11.047,25
1Q202265.250,38-956,34